Roken en vruchtbaarheid

U bevindt zich hier: Fertiliteit » Vruchtbaarheid » Roken en vruchtbaarheid

A. Conclusies onderzoek Fertility and Sterility

Een recent artikel in een wereldwijd toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift Fertility and Sterility kwam onlangs met de volgende conclusies over de effecten van roken op de vruchtbaarheid.

  • De beschikbare biologische, experimentele en epidemiologische gegevens laten zien dat 13% van de huidige verminderde vruchtbaarheid word toegeschreven aan het roken.
  • Roken versneld het verlies van de vruchtbaarheid bij de vrouw en kan de overgang een tot vier jaar vervroegen.
  • Roken veroorzaakt een grotere kans op een spontane miskraam en buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
  • Beschadiging van het genetisch materiaal is een van de mogelijke manieren waardoor vruchtbaarheid en voortplanting aangetast kunnen worden.
  • Grootschalig literatuur onderzoek laat zien dat rokers voor een zwangerschap tweemaal zoveel IVF-behandelingen nodig hebben dan niet rokers.
  • Zaaduitslagen en zaadfunctie testen zijn bij rokers minder goed dan bij niet rokers.
  • De schadelijke effecten van “passief roken” (mensen die niet roken en zich bevinden in ruimtes waar gerookt word) zijn nu definitief vastgesteld lijken door het inademen van sigarettenrook van anderen een even groot effect te hebben op vruchtbaarheid als bij de rokers zelf.
  • Dokters kunnen mensen helpen te stoppen met roken door het geven van onderricht, monitoring en individuele ondersteuning.
  • De huidige wetenschappelijke gegevens ondersteunen een preventieve aanpak van de verminderde vruchtbaarheid door rokers te helpen stoppen en zowel mannen als vrouwen niet met sigaretten rook in aanraking te laten komen.

Bron: Fertility and Sterility, Volume 86, Issue 5 (Supplement), Pages S172-S177 (November 2006)

B. Passief (mee) roken

De wetenschappers, van de McMaster University in Hamilton, deden onderzoek naar de kans van slagen van kunstmatige bevruchting (IVF) bij 225 patiënten. Zij ontdekten dat de behandeling bij vrouwen die niet rookten, ruim twee keer zo vaak succesvol was als bij vrouwen die rookten of samenwoonden met een rokende partner. Het verschil tussen de laatste twee groepen was te verwaarlozen

Passief roken (dan wel ongewild meeroken)

Al na 30 minuten in een rokerige ruimte, krijgt een niet-roker last van een verhoogd koolmonoxide gehalte in het bloed, een snellere hartslag en een hogere bloeddruk.

De effecten van passief roken betekenen een verlaging van de maximale bescherming tegen: oog- neus- en keelirritaties en beschadiging van kleine luchtkanaaltjes in de longen.

Jaarlijks sterven er 600 mensen door passief roken.

40 uur per week passief roken, is gelijk aan 5 sigaretten per dag!!

Baby's van ouders die thuis roken lijden vaker aan longaandoeningen.

Zij-stroomrook (rook die voornamelijk van het brandende eindpunt komt) bevat vijf keer zoveel giftige gassen en 46 keer zoveel ammoniak als de rook die geïnhaleerd wordt.

Tijdelijke vergiftiging door zij-stroomrook kan dus sneller plaatsvinden in een gesloten auto

Bron: www.voorkom.nl

C. ‘Geen IVF voor rooksters’

Vrouwen die roken moeten geen IVF-behandeling krijgen. Dat zei prof. dr. Nick Macklon, hoofd van de afdeling fertiliteit aan het UMC Utrecht, in zijn inaugurele rede.

Roken halveert de kans op succesvolle IVF, oftewel reageerbuisbevruchting. Een rokende vrouw van 33 heeft dezelfde kans op een succesvolle behandeling als een niet-rookster van 43 jaar. Dat is de leeftijd waarop vrouwen in Nederland voor IVF niet meer geaccepteerd worden omdat de kans van slagen te laag wordt. Rokende vrouwen hebben doorgaans vier tot zes IVF-cycli nodig om een kind te krijgen. Bij niet-rokers is dat gemiddeld twee à drie cycli.

Macklon wijst erop dat ook de gezondheid van het kind in het geding is. "De schade die roken aanricht is echt indrukwekkend. Dat is nu wel duidelijk genoeg. IVF is een dure, complexe en zware behandeling. Het lijkt mij niet de moeite waard om daarmee te beginnen bij een paar dat zelf zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Zij hebben meer invloed op het resultaat dan wij."

Macklon vindt dat artsen zich meer moeten bemoeien met de leefstijl van paren die in aanmerking willen komen voor IVF. "We kunnen bestaande stoppen-met-roken-methodes gebruiken, maar we moeten ook zelf nieuwe programma’s ontwikkelen waarin leefstijl en vruchtbaarheidsbehandeling samenkomen." Macklon erkent dat programma’s van deze soort betrekkelijk veel tijd kosten en dat veel vrouwen die beginnen aan een vruchtbaarheidsbehandeling haast hebben. Maar: "De winst van stoppen met roken is veel groter dan wat je verliest door niet die paar maanden te wachten."

Macklon wil over zijn standpunt in debat met collega’s. "Als ik hier in Utrecht rokers uitsluit, is de dichtstbijzijnde IVF-kliniek dertig kilometer verderop. Ik wil eerst mijn collega’s overtuigen."

D. "Roken schaadt uw vruchtbaarheid"

Door te roken verkleinen mannen de kans op vaderschap, in ieder geval als de zwangerschap door ICSI (Intra Cellular Sperm Injection, een methode waarbij de zaadcel direct in het ei wordt geïnjecteerd) of IVF tot stand moet komen. Vrijwel zeker geldt dit in grotere mate voor spontane zwangerschapskansen. Dr Michael Zitzmann, uit het Instituut voor Reproductive Medicine in München, Duitsland, presenteerde op ESHRE in Wenen de resultaten van zijn onderzoek naar DNA veranderingen in de spermatozoa als gevolg van roken.

Zijn team bestudeerde in totaal 301 paren, waarvan de helft in aanmerking kwam voor ICSI en de andere helft voor IVF. Van de 153 ICSI paren rookten 71 mannen meer dan 5 sigaretten per dag; bij de IVF groep waren dat er 68. In beide groepen dus 46%. In deze groepen werd verder gekeken naar leeftijd, semen parameters en het aantal teruggeplaatste embryo’s.

Voor ICSI was het succes, berekend naar het aantal voortgaande zwangerschappen 22% als de aspirant-vader rookte, terwijl de niet rokende mannen 38% scoorden! Voor IVF lagen deze waarden, zoals te verwachten is, iets lager met resp. 18 en 32 %.

Roken van de man bleek de enige voorspeller in de ICSI groep. In de IVF groep telden ook de andere onderzochte parameters mee.

Zowel in de ICSI als in de IVF groep gaf de odds ratio van 2,5 aan, dat het succespercentage, gemeten aan doorgaande zwangerschappen bij niet rokende mannen 2,5 keer zo groot is als bij hun rokende lotgenoten.

De vrouwelijke roker

Mannen bleken niet de enige boosdoeners. In hetzelfde onderzoek bleek dat bij rokende vrouwen het gemiddelde aantal eicellen dat uit het ovarium kon worden geoogst daalde van 11,7 naar 9,5 per cyclus. (Dezelfde trend werd gezien als gevolg van de leeftijd: hoe ouder de vrouw, des te minder eicellen werden verkregen. Er was geen relatie tussen leeftijd en roken)

Uiteraard luidde Zitzmann's advies om roken te staken. Het onderzoek gaf geen uitsluitsel hoe lang van te voren roken moest worden gestaakt om het negatieve effect te niet te doen. In aanmerking nemende dat de aanmaak van een zaadcel 72 dagen duurt, ligt het voor de hand om dat minstens een aantal maanden voor de ICSI of IVF te doen. Zitzmann: "We willen benadrukken dat roken niet alleen de eigen gezondheid schaadt, maar dat het in geval van ART de vrouw blootstelt aan een hoger aantal stimulaties, met alle risico’s en de kosten van dien."

Roken en eileiders

Inmiddels is aangetoond dat roken leidt tot verminderde afweer, hetgeen leidt tot een groter risico op PID (eileiderontsteking) en verminderde beweeglijkheid van de tubae (eileiders). Verder is uit epidemiologische studies gebleken, dat vrouwen van wie de moeder tijdens de zwangerschap rookte, een verminderde vruchtbaarheid hebben. Hoe dit precies wordt veroorzaakt werd door Dr Matthews en haar groep uit Leeds, UK, onderzocht. Zij keken naar het effect van pre- en postnatale expositie aan sigarettenrook en tuba-afwijkingen.

Het betrof een retrospectieve analyse van 239 vrouwen die IVF of ICSI ondergingen. Deze kregen allen het verzoek een vragenlijst in te vullen betreffende hun rookgedrag maar ook dat van hun moeders. Met name werd gevraagd of hun moeder rookte toen ze zwanger van haar was.

Na de punctie werd in de follikelvloeistof de concentratie aan cotidine (een objectieve maat voor blootstelling aan tabak) gemeten.

Natuurlijk werden ook andere risicofactoren voor tubapathologie in ogenschouw genomen, zoals leeftijd, sociale klasse, eerdere abortus provocatus, eerdere EUG en alcoholgebruik. Hierdoor kon een analyse worden gedaan door middel van logistische regressie naar roken als onafhankelijke factor.

Rooksters hadden een ruim twee keer zo grote kans op tubapathologie als niet-rooksters (68% versus 29%). Opvallend echter was dat niet-rokende vrouwen, die intra-uterien aan roken waren blootgesteld, een bijna twee keer zo grote kans op tubapathologie hadden als vrouwen van wie de moeder in de zwangerschap niet had gerookt (44% versus 29%). De conclusie luidde dat roken in de zwangerschap reeds blijvende schade kan veroorzaken aan de eileiders van het nog ongeboren meisje.

Andere aanwijzingen

Tielemans cs (Institute for Risk Assessment Sciences, Division of Environmental and Occupational Health, University of Utrecht) stelden in het julinummer van het American Journal of Epidemiology , dat het in epidemiologische studies een onjuiste aanname kan zijn dat de patiënten en de controles op dezelfde wijze werden geselecteerd. Immers, zo stellen zij, kan een man met vruchtbaarheidsproblemen reeds eerder om die reden zijn gedrag hebben veranderd. Op deze wijze kan dus een selectiebias optreden als eigenschappen van onvruchtbare mannen met die van vruchtbare mannen worden vergeleken.

Tielemans onderzocht de relatie tussen het roken van sigaretten en de invloed hiervan op de semen parameters in een cohort uit 1995-1996. Om het risico van bias te vermijden werd eerst in een subgroep gekeken, die nog minder ver was gedifferentieerd naar soort van onvruchtbaarheid: men wist nog niet of de oorzaak bij de man of de vrouw lag. In deze groep was de relatie tussen roken en onvruchtbaarheid groter dan in het totale cohort. Bovendien bleek, dat als de vrouw ook rookte het roken van de man nog sterker ging meetellen.

Deze publicatie benadert de bovengenoemde risico’s van een andere kant maar komt tot een zelfde bevinding.

Er is dus weer een nieuwe tekst voor op het pakje sigaretten: "Roken schaadt uw vruchtbaarheid". -->

U bevindt zich hier: Fertiliteit » Vruchtbaarheid » Roken en vruchtbaarheid
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Fertiliteit.info toe aan je favorieten! Favorieten
INTERVIEW

Verhoging IVF slagingskans

Interview met gynaecoloog Van Santbrink over een nieuwe ontwikkeling ter verhoging van de IVF slagingskans.

Lees het interview

Fertiliteitsmedicatie per 2014

De overheid heeft bepaald dat per 1 januari 2014 de verstrekking van een aantal geneesmiddelen aan patiënten voortaan door het ziekenhuis moet worden geregeld.
Lees hier wat deze verandering voor u betekent..

Bron: Freya.nl

(advertenties)